Forma umowy o dzieło

W polskim Kodeksie cywilnym nie ma wymogu zachowania formy szczególnej dla umowy o dzieło. Można ona mieć formę ustną czy nawet dorozumianą. Jednak, gdy przedmiotem umowy o dzieło zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem, jest rzecz ruchoma, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

Chcąc jednak zawrzeć taką umowę na piśmie warto wiedzieć co powinna ona zawierać (jakie elementy, postanowienia). Do jej składników należy: wskazanie stron, określenie przedmiotu umowy o dzieło, zapis dotyczący wynagrodzenia, wskazanie terminów rozpoczęcia i wykonania dzieła, podpisy obu stron, inne fakultatywne ustalenia.

Treść umowy o dzieło

Strony umowy o dzieło

Umowę o dzieło warto zawrzeć w formie pisemnej.

Wskazanie stron umowy o dzieło – jedną stroną jest osoba, która zleca wykonanie dzieła (zamawiający), drugą – osoba przyjmująca zamówienie, wykonująca dzieło (przyjmujący zamówienie).

Jeśli umowa o dzieło zawierana jest między osobami fizycznymi, to muszą oni podać swoje dane: imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów stwierdzające tożsamość (dowód, paszport), numery PESEL.

W przypadku, gdy stronami umowy są przedsiębiorcy (osoby fizyczne, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą), to obok nazwisk wpisują również nazwę danej działalności i NIP. Nieco inaczej rzecz ma się ze spółkami. W tym przypadku oznaczeniem strony jest nazwa spółki, adres siedziby, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiot umowy o dzieło – określając przedmiot zamówienia powinniśmy zawrzeć wszystkie istotne ustalenia dotyczące wykonania dzieła. Warto, aby opis był jak najbardziej szczegółowy.

Wynagrodzenie

Strony powinny ustalić i zawrzeć w umowie czy za wykonanie dzieła należy się wynagrodzenie w formie zryczałtowanej (kwota wynagrodzenia ustalona z góry) czy kosztorysowej (kwota wynagrodzenia zależna od spisu prac wykonywanych nad dziełem oraz od kosztów.

W zależności od woli stron, można określić różne terminy zapłaty wynagrodzenia, jeśli jednak tego nie zrobiono, to zgodnie z ogólną regułą strona zamawiająca wypłaca wynagrodzenie w chwili oddania dzieła przez stronę, która wykonała dzieło.

Niezmiernie ważne dla zamawiającego jest to, żeby bieg terminu wynagrodzenia rozpoczął się od daty wystawienia rachunku przez przyjmującego zamówienie. Można to uczynić przez odpowiedni zapis, który wskaże, że zapłata za wykonane dzieło nastąpi na podstawie rachunku w terminie 7 dni od dnia wykonania dzieła i przyjęcia go przez zamawiającego.

Terminy wykonania dzieła

Wyznaczenie terminów rozpoczęcia i wykonania dzieła – wystarczy prosty zapis mówiący, że wykonawca zacznie wykonywać dzieło dnia (podanie daty), a zakończy pracę dnia (również podanie daty)

Dodatkowe postanowienia

Inne, dodatkowe ustalenia – chodzi o wszystkie ustalenia, które są związane z wykonaniem umowy o dzieło, dotyczące np.:

  • materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania dzieła (czy przyjmujący zamówienie użyje własnych, czy dostarczonych przez zamawiającego),
  • powierzenia realizacji dzieła osobom trzecim,
  • kar umownych, odszkodowań,
  • sposobu przekazania gotowego dzieła,
  • zaliczek,
  • podwyższania wynagrodzenia,
  • możliwości odstąpienia od umowy.

Podpisy

Warto dopisać odpowiednie paragrafy mówiące o tym, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz o tym, że umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.