To na przyjmującym zamówienie spoczywa odpowiedzialność za zniszczenie dzieła.Z racji tego, że to przyjmujący zamówienie odpowiada za wykonanie dzieła, ciąży na nim ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem dzieła. Nie dzieje się tak jednak zawsze, ponieważ zgodnie z art. 641 § 1 KC tego typu niebezpieczeństwo spada na tego, kto dostarczył materiał.

Gdy zamawiający dostarczył materiał, przyjmujący zamówienie musi sprawować nad nim piecze oraz powinien zachować należytą staranność w kontakcie z dostarczonym materiałem. Zatem jeśli to zamawiający dostarczył materiału przyjmującemu zamówienie, to ten drugi nie odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie dostarczonego materiału.

Należy stwierdzić, że przechowywanie rzeczy w normalnie zamkniętym pomieszczeniu jest wystarczające do zabezpieczenia dzieła. Jednak w przypadku rzeczy cudzych, o sporej wartości, mieszkanie powinno być odpowiednio zabezpieczone (np. stała obecność osób w mieszkaniu, środki włamaniowe).

Art. 641 § 2 KC stanowi: „gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła”. Wynika z tego, że wszelkie konsekwencje prawne zniszczenia lub uszkodzenia dzieła wskutek wadliwości materiału dostarczonego prze zamawiającego albo przez wykonanie dzieła według jego wskazówek, zależą od złożenia oświadczenia wiedzy przez przyjmującego zamówienie.