Obie strony umowy o dzieło mają obowiązek współdziałania ze sobą.Niejednokrotnie, aby wykonać umowę o dzieło niezbędne jest współdziałanie zamawiającego. Klasycznym przykładem jest tutaj zamówienie garnituru u krawca. Współdziałanie obejmuje w takiej sytuacji np. przymiarki, zdjęcia miary itp. Gdy takowe współdziałanie nie zaistnieje, to przyjmujący zamówienie ma prawo do wyznaczenia zamawiającemu terminu wraz z zagrożeniem, które mówi o tym, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie mógł odstąpić od umowy. Zatem konsekwencje braku współdziałania są poważne.

Przyjmujący zamówienie składa stosowne oświadczenie w związku z wyżej wymienioną sytuacją. Nie ma wymogu złożenia oświadczenie w jakiejś szczególnej formie prawnej. Istotne jest, aby znajdowało się w nim wezwanie zamawiającego do współdziałania w stosownym do tego terminie. Na dodatek z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, przyjmujący zamówienie będzie mógł odstąpić od umowy. Podczas ustalania terminu powinno się wziąć pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku. Odstąpienie od umowy następuje ex tunc (z mocą wsteczną).

Powstaje taki stan prawny, który uniemożliwia dochodzenie roszczeń z umowy, ponieważ traktuje się ją jakby w ogóle nie została zawarta. Oprócz tego mają tutaj zastosowanie zasady ogólne: art. 471 KC, który mówi o tym, że przyjmujący zamówienie może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, a także art. 494 KC mówiący o prawach i obowiązkach odstępującego od umowy.

Współdziałanie wyraża się również w art. 639 KC, który nakłada na zamawiającego obowiązek zapłaty wynagrodzenia przyjmującemu zamówienie, gdy ten drugi był gotów wykonać zamówienie, ale z racji braku współdziałania nie mógł tego uczynić. Zamawiający ma jednak możliwość odliczenia tego, co przyjmujący zaoszczędził (zwłaszcza materiały i wszelkie inne wydatki). Jest to przejaw szczególnej ochrony prawnej przyjmującego zamówienie. Przyczyny, które odnoszą się do zamawiającego, to wszelkie przyczyny faktyczne i prawne. Zarówno zawinione, jak i niezawinione. Chodzi tutaj na ogół o niedostarczenie materiałów i wszystkiego co potrzebne jest to prawidłowego wykonania dzieła. Przyjmujący poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli poniósł szkodę przez to, że zamawiający nie wywiązał się ze swojego zobowiązania (art. 471 KC)

Przejaw współdziałania występuje również w sytuacji, gdy dostarczony materiał nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeśli wystąpią inne okoliczności, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie dzieła. W takim przypadku przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Na koniec warto dodać, iż w art. 630 § 2 KC także pojawia się ślad współdziałania. Przyjmujący zamówienie, jeśli chce podwyższyć wynagrodzenie za dzieło w związku z wykonaniem dodatkowych prac, musi uzyskać na to zgodę zamawiającego.